ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ…

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ಸಂಬಳ-ಸಭಾವನೆ, ಸುದ್ದಿತಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಸುದ್ದಿತಾಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಛೇರಿಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ರಚಾರ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಹೀಗೆ ಇದು ಲಕ್ಷಂತಾರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಿಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಆದರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.

ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Writers here in this website are sole responsible for their info in the articles. CoastalLive.com Website or admin will not bear the risks. Copyright © 2015 CoastalLive.com